Algemene voorwaarden

Wat leveren wij?

Little Onion levert uitjes die per e-mail of post worden verzonden. Het uitje is, met het geleverde materiaal, zelfstandig uit te voeren. Bij de autopuzzeltrips is het van belang dat, passend bij de groepsgrootte, één of meer van de deelnemers een rijbewijs en auto ter beschikking heeft. Wij hebben ervoor gezorgd dat er bij alle locaties openbare parkeergelegenheid zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor boetes, schade of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het uitvoeren van ons uitje. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van de activiteiten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in achtnemen van de op dat moment geldende (en eventueel inmiddels gewijzigde) verkeersregels.

Het is niet toegestaan het materiaal door te verkopen of te verstrekken aan derden. Ook mag het materiaal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Het geleverde materiaal is alleen voor eigen particulier (privé) gebruik en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt worden door (evenementen)bedrijven/organisaties/verenigingen of andere partijen. Niets uit het materiaal mag gekopieerd worden of op internet (of in een app) worden geplaatst zonder schriftelijke toestemming.

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via hello@littleonion.nl. We leggen graag uit wat we bedoelen.  

Inhoudsopgave

Artikel 1.1 Contactgegevens
Artikel 1.2 Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 2.1 – De overeenkomst
Artikel 2.2 – Herroepingsrecht
Artikel 2.3 – Retourneren
Artikel 2.4 – Betaling en levering
Artikel 2.5 – Klachten
Artikel 2.6 – Overmacht
Artikel 2.7 – Geschillen
Artikel 2.8 – Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid
Artikel 2.9 – Intellectueel eigendom
Artikel 2.10 – Actievoorwaarden en spelregels

Artikel 1.1 Contactgegevens

Naam onderneming: Little Onion 
Handelsnaam: Little Onion 
Vestigingsadres: Lagelandstraat 162 
5213 CZ ‘s-Hertogenbosch 
E-mailadres: hello@littleonion.nl 
KvK-nummer: 80051103

Artikel 1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Little Onion. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en wordt een akkoord gevraagd.

Verkoopvoorwaarden

Artikel 2.1 De overeenkomst

De volledige overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het product van Little Onion heeft geaccepteerd door middel van een aankoop én daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Little Onion. Zolang de ontvangst van deze acceptatie nog niet door Little Onion is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Little Onion is verantwoordelijk voor dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

Een definitieve overeenkomst geeft de koper het exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Little Onion.

Artikel 2.2 Herroepingsrecht

Op digitale producten van Little Onion heb je geen recht op herroeping. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om die reden niet mogelijk. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen, is het niet mogelijk om digitaal verzonden Little Onions retour te zenden en hiervoor geld terug te ontvangen.

Op alle fysieke producten van Little Onion geldt een herroepingsrecht. Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen (artikel 2.3 retourneren). Tijdens het herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Artikel 2.3 Retourneren

Het is niet mogelijk om ontvangen digitale Little Onions te retourneren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Alle fysieke producten van Little Onion mag je retourneren binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar hello@littleonion.nl. Nadat je van ons een bevestiging en de verzendinformatie hebt ontvangen, dien je het product binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen in originele staat, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten van de retournering zijn voor eigen rekening.

Artikel 2.4 Betaling en levering

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De betaling van de aangeboden producten op www.littleonion.nl gebeurt online en via de aangeboden betaalmethodes. Bij digitale producten ontvang je na een succesvolle betaling het bestand via de e-mail. Houd om problemen te voorkomen ook je spam in de gaten.

Het leveringstermijn zoals vermeld op de website gaan in zodra de betaling binnen is. De vermelde leveringstermijnen op de website zijn niet bindend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2.5 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Little Onion. Little Onion zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen beantwoorden. Wanneer een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Little Onion binnen 14 dagen een indicatie gecommuniceerd waarbinnen de consument het antwoord kan verwachten.

Artikel 2.6 Overmacht

In geval van overmacht heeft Little Onion het recht de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Little Onion een schadevergoeding moet betalen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Little Onion kan worden toegerekend.

Artikel 2.7 Geschillen

Op overeenkomsten tussen Little Onion en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2.8 Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid

De koper van de Little Onion is zelf verantwoordelijk voor het verloop van de activiteit. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, boetes of letsel in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het uitvoeren van de Little Onion. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de activiteit. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en het juiste (email)adres aan Little Onion. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

In geval van een digitaal product moet je de Little Onion zelf uitprinten. Als je optimaal gebruik wilt maken van de ervaring van Little Onion, dan adviseren wij jou het product in kleur uit te printen.

Artikel 2.9 Intellectueel eigendom

Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van Little Onion te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren. Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Little Onion begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. We vragen deelnemers om niets over de inhoud naar buiten te brengen, maar uiteraard is een review (zonder details) altijd welkom!

Artikel 2.10 Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties op sociale media worden uitgeschreven door Little Onion, onder de handelsnaam V.O.F. Little Onion, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deelname aan acties is gratis.
2. Deelname geschiedt door het bericht op sociale media te ‘liken’.
3. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving.
4. Om deel te nemen, moet een deelnemers een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie en dienen de Reclame Code Sociaal Media na te leven.
6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
7. De winnaar wordt binnen 5 wegdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd en na goedkeuring zal zijn of haar voor én achternaam genoemd worden in een post.
8. Little Onion kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt
9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
11. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden niet verstrekt aan derden.
12. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Little Onion.
13. Little Onion handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
16. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Little Onion via
e-mail: hello@littleonion.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.